Flour Fountain
Giallo Zafferano Magazine - Mondadori
Brand: Sfoglia Gourmet - Buitoni  Ag: Smith Lumen 
post production / retouching Aghata - Cristina Zannoni​​​​​​​
Tea bag dive 
Giallo Zafferano Magazine - Mondadori
Brand: Vegeta - Podravka  Ag: Smith Lumen
post production / retouching Aghata - Cristina Zannoni

You may also like

Back to Top